1. Definicje


Impreza Turystyczna – to co najmniej dwie usługi turystyczne objęte wspólnym programem oraz ceną i trwające ponad dobę. Przedsiębiorcy świadczący usługi w ramach Imprezy Turystycznej podlegają wpisowi do rejestru organizatorów turystyki.

Operator Turystyczny – jest to przedsiębiorstwo, organizator turystyki w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych biuro, które na podstawie własnych usług i usług osób trzecich tworzy nową usługę, tj. imprezę turystyczną pod anonimowego klienta. Oferuje tę usługę we własnym imieniu, na własne ryzyko i na własny rachunek. Tworzy i promuje swój własny produkt turystyczny w postaci gotowego pakietu usług. Operator Turystyczny zamiennie nazywany jest Organizatorem lub Touroperatorem. 

Serwis – serwis internetowy znajdujący się na stronie www.lorotravel.pl umożliwiający Użytkownikom dokonywanie wyboru, wstępnej rezerwacji oraz przyspieszenie i uproszczenie procedury zawarcia umowy zakupu imprez turystycznych spośród ofert przedstawionych przez Touroperatorów.

System rezerwacji – program komputerowy umożliwiający, Użytkownikowi komputera podłączonego do sieci Internet, wyszukiwanie imprez turystycznych dla dowolnie wybranych parametrów wyszukiwania, dokonywanie wyceny tych imprez oraz dokonywanie wstępnej rezerwacji.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Użytkownik – w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek sposób korzystającą z systemu rezerwacji; zamiennie Użytkownik może być także określany jako Klient lub Odbiorca.
  

 1. Postanowienia ogólne

 

2.1 Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) przedsiębiorstwo LOROTRAVEL z siedzibą w Poznaniu ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

2.2 Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez LOROTRAVEL z siedzibą w Poznaniu za pośrednictwem serwisu www.lorotravel.pl (zwanego dalej Serwisem), warunki uzyskania informacji o ofercie turystycznej, dokonania wstępnej rezerwacji imprezy turystycznej a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.3 Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy LOROTRAVEL a Użytkownikami, w którym określone są reguły stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu rezerwacyjnego, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.4 Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest przedsiębiorstwo: LOROTRAVEL Agata Jurga-Kujawa z siedzibą w Poznaniu przy ul. os. Bolesława Chrobrego 101/15, 60-681 Poznań, NIP: 673-181-41-34, REGON: 301709783, zwane dalej LOROTRAVEL. LOROTRAVEL współpracuje z Operatorami Turystycznymi jako agent turystyczny.

2.5 LOROTRAVEL zwraca szczególną uwagę że nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu. Zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określony Touroperator oferujący usługi będące przedmiotem umowy. LOROTRAVEL zwraca uwagę, iż umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych danego Touroperatora. LOROTRAVEL jak i serwis www.lorotravel.pl jedynie pośredniczy w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych (jako agent turystyczny) z danym Organizatorem turystyki i nie ma żadnego wpływu na warunki, na których świadczone są usługi przez Touroperatorów. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych Touroperatorów udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać zaakceptowane przez uczestnika podróży. Wobec powyższego stają się one integralną częścią umowy pośrednictwa zawieranej przy udziale LOROTRAVEL.

 

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

3.1 W ramach świadczenia usług w Serwisie, Użytkownik może wybierać Imprezy Turystyczne, znajdujące się w ofercie różnych Operatorów Turystycznych współpracujących z LOROTRAVEL, a następnie dokonać wstępnej rezerwacji Imprezy Turystycznej.

3.2 Prezentowane na stronach Serwisu materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 

 1. Ograniczenia odpowiedzialności

 

4.1 Dane zawarte w Serwisie są danymi uzyskanymi od Operatorów Turystycznych. LOROTRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za ich rzetelność lub kompletność. Faktyczna dostępność danej Imprezy Turystycznej musi zostać potwierdzona u danego Organizatora. LOROTRAVEL nie ponosi w stosunku do Użytkownika Serwisu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń objętych zarezerwowaną Imprezą Turystyczną dostępną na stronie internetowej www.lorotravel.pl bowiem w tym zakresie odpowiedzialność ponosi Operator Turystyczny, który bezpośrednio zawarł umowę z Użytkownikiem.

4.2 Dopełnienie wymaganych warunków formalno-prawnych takich jak warunki paszportowe i wizowe w krajach, które tego wymagają jest obowiązkiem Użytkownika rezerwującego a następnie nabywającego Imprezy Turystyczne za pośrednictwem Serwisu. Na prośbę Użytkownika LOROTRAVEL służy informacją dotyczącą warunków wizowych oraz pomocą przy załatwianiu formalności związanych z procedurami wizowymi, nie odpowiada jednak za ich rezultat, w szczególności LOROTRAVEL nie ma wpływu na przyznanie lub odmowę przyznania wiz.

4.3 LOROTRAVEL nie jest zobowiązana do weryfikowania informacji podawanych przez Touroperatorów i nie odpowiada przed Użytkownikiem za poprawność lub kompletność danych przedstawionych przez Touroperatora w umowie, którą zamierza zawrzeć Użytkownik. Planeta Podróży nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pisowni, druku lub liczbach w ofertach online dostarczonych przez Touroperatorów.

4.4 LOROTRAVEL zastrzega, że korzystanie z Systemu rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnych gwarancji, że korzystanie to będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem rezerwacji i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

4.5 LOROTRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług nabytych za pośrednictwem Serwisu, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od LOROTRAVEL.

 

 1. Dokonanie rezerwacji

 

5.1 Użytkownik dokonując rezerwacji Imprezy Turystycznej za pośrednictwem Serwisu ma możliwość dokonania rezerwacji wstępnej – wybierając w formularzu rezerwacji Imprezy Turystycznej w sekcji ‘Forma płatności i warunki’ opcję kontaktu z konsultantem biura LOROTRAVEL.

5.2 W przypadku dokonania rezerwacji wstępnej konsultant biura LOROTRAVEL skontaktuje się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia rezerwacji Imprezy Turystycznej.

5.3 Dokonanie rezerwacji wstępnej i zakupu Imprezy Turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa Organizatora Imprezy Turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.


 1. Zmiany usług i cen przez Organizatora

 

6.1 LOROTRAVEL oświadcza, iż z reguły każdy Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian poszczególnych usług w stosunku od uzgodnionej treści umowy, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa danego Touroperatora. LOROTRAVEL nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Organizatora w ramach umowy.
6.2 Użytkownik może zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczenia w zakresie jego rezygnacji z uczestnictwa w całości lub części Imprezy Turystycznej na zasadach i warunkach określonych w umowie ubezpieczenia.

 

 1. Rezygnacja z umowy, zmiana rezerwacji, zmiana zgłoszonych uczestników

 

7.1 Dokonanie zmian w rezerwacji oraz anulowania rezerwacji przez Użytkownika po zakupie Imprezy Turystycznej możliwe jest na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danego Touroperatora.

7.2 Użytkownik, z zastrzeżeniem pkt. 7.1, może dokonać zmian lub anulowania rezerwacji Imprezy Turystycznej za pośrednictwem biura LOROTRAVEL.

7.3 W przypadku, gdy anulowanie lub zmiana rezerwacji Imprezy Turystycznej powoduje powstanie dodatkowych kosztów Użytkownik upoważnia biuro LOROTRAVEL do potrącenia kwoty wymaganej do pokrycia kosztów z kwoty wpłaconej zaliczki. W przypadku gdy kwota zaliczki jest niższa niż koszty anulowania lub zmiany rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą powstałych kosztów a wpłaconej zaliczki. Termin i kwota dopłaty ustalane są zgodnie z umową oraz Ogólnymi Warunkami Usług Organizatora Imprezy Turystycznej.

 

 1. Reklamacje

 

8.1 W przypadku niezadowolenia z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie Imprezy Turystycznej zakupionej za pośrednictwem Serwisu.

8.2 Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora Imprezy Turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa danej Imprezy Turystycznej.

8.3 LOROTRAVEL dołoży wszelkich starań, aby usługi świadczone przez niego były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi przez biuro Planeta Podróży Użytkownik może złożyć stosowną reklamację.

8.4 Reklamacje związane z jakością obsługi biura LOROTRAVEL należy składać pisemnie na adres: LOROTRAVEL os. Bolesława Chrobrego 101/15, 60-681 Poznań lub w formie elektronicznej wysyłając na adres: biuro@lorotravel.pl. LOROTRAVEL rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty otrzymania.

8.5 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy) oraz opis reklamowanej usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.


 1. Dokumenty podróży

 

9.1 Dokumenty podróżne, w zależności od Organizatora, mogą zostać dostarczone Użytkownikowi w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacji Imprezy Turystycznej
 • osobiście przez przedstawiciela Organizatora na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora Imprezy Turystycznej
 • drogą tradycyjną, za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej

Dokumenty podróżne nie mogą być dostarczane na adres skrytki pocztowej.

9.2 O szczegółach odbioru dokumentów Użytkownik będzie poinformowany przez przedstawiciela LOROTRAVEL.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

10.1 Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych na etapie poszukiwania imprezy turystycznej jest Właściciel Serwisu.

10.2 Po dokonaniu rezerwacji administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Organizator Imprezy Turystycznej, z którym zawrzesz umowę.

10.3 Szczegółowe informacje z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności Serwisu LOROTRAVEL.

 

 1. Obsługa posprzedażowa

 

11.1 W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z konsultantem LOROTRAVEL i uzyskać informacje na temat statusu dokonanej rezerwacji, a także dodatkowych informacji o zarezerwowanej Imprezie Turystycznej, jak również uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące zamówionej Imprezy Turystycznej.

11.2 Na minimum 24 godziny przed datą wyjazdu/wylotu Użytkownik powinien skontaktować się z konsultantem Planeta Podróży lub bezpośrednio z Organizatorem aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

 

 1. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 

Usługi świadczone są Użytkownikom, który spełniają następujące wymagania techniczne:

 • posiadają połączenie z siecią publiczną Internet,
 • posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu Cookies.

 1. Korzystanie z Serwisu

 

13.1 Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

13.2 Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania i nie przesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron internetowych naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, kulturowej, etnicznej, propagujących przemoc lub pornografię, jak również treści powszechnie uznanych za niemoralne i społecznie naganne lub innych treści o charakterze bezprawnym.


 1. Postanowienia końcowe

 

14.1 W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

14.2 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez LOROTRAVEL rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
14.3 Skorzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia w przedmiocie akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

14.4 Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.lorotravel.pl.

14.5 Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

14.6 Opublikowanie na stronie internetowej Regulaminu a także każdej zmiany Regulaminu jest jednoznaczne z przekazaniem treści Regulaminu do wiadomości Użytkowników.